Financovanie
Zverejnenie informácie o dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Tlačiť
Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0415/2018/SŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu,

Čl. 5
Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(4) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte. Prijímatel' je povinný pri zverejňovaní informácií o prijatí a spôsobe použitia dotácie postupovat' podl'a smernice, ktorú Poskytovatel'zverejnína svojom webovom sídle a na adrese www.sport.gov.sk. Zverejnenie smernice Poskytovatel'oznámi bez zbytočného odkladu e-mailom Prijílmaieľovi.

(5) Prijimatel' je povinný do 15 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oznámiť Poskytovatel'ovi adresu webového sídla s priamym prepojením na údaje o priebežnom zverejňovaní prijatia a použitia dotácie, kým tieto údaje nie sú zverejňované v Informačnom systéme športu.

Priebežné čerpanie - vyúčtovanie je dostupné po kliknutí na "Čítať celý článok..."


 2018-PriebezneCerpanieVyuctovanie_KST.xls