pozadie-leto 
KST
Kvalifikácia
Kvalifikačný systém Tlačiť E-mail
Schválila ústredná rada KST dňa 23.2.1991

Kvalifikačný systém KST vo formáte Word 6.0/95 - kvalsys.doc
 
Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť E-mail
 Právna_zodpovednsť_v_KST_schvlálené_VV_2012_05_18.pdf
 
Systém prípravy cvičiteľov, inštruktorov, značkárov Tlačiť E-mail
Členenie turistickej kvalifikácie:

Cvičitelia a inštruktori
Značkári
Rozhodcovia
Záverečné ustanovenie
 
Cvičitelia a inštruktori Tlačiť E-mail
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
cvičiteľ pešej turistiky,
cvičiteľ lyžiarskej turistiky,
cvičiteľ cykloturistiky,
cvičiteľ vodnej turistiky,
cvičiteľ vysokohorskej turistiky,
cvičiteľ turistiky mládeže,
- vedie túry a ďalšie podujatia s rekreačným zameraním a zabezpečuje základnú odbornú a pohybovú prípravu turistov v príslušnom druhu turistiky
inštruktor pešej turistiky
inštruktor lyžiarskej turistiky
inštruktor cykloturistiky
inštruktor vodnej turistiky
inštruktor vysokohorskej turistiky
inštruktor turistiky mládeže
- vedie túry a ďalšie podujatia s rekreačným a výkonnostným zameraním a zabezpečuje nadstavbovú prípravu turistov v príslušnom druhu turistiky. Je činný vo funkcii vedúceho cvičiteľského zboru a pôsobí ako lektor
Pozn.: Pozri doplnok z 25.4.1992

 
Čítať celý článok...
 
Značkári Tlačiť E-mail
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
Značkár (bývalý značkár III. tr.)zabezpečuje základné značkárske práce v teréne
Inštruktor značenia (bývalý značkár I. a II. tr.)zabezpečuje aj náročné značkárske práce a pôsobí ako lektor
 
II. Rozsah prípravy
Značkár35 hodín (4 dni),
v skrátenej forme 15 hodín (2 dni)
Inštruktor značenia30 hodín (4 dni),
v skrátenej forme 15 hodín (2 dni)
 
Rozhodcovia Tlačiť E-mail
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika Rozhodca pretekov turistickej zdatnosti (PTZ) môže vykonávať všetky rozhodcovské funkcie na PTZ Rozhodca vodáckych turistických jázd zdatnosti (VTJZ) môže vykonávať všetky rozhodcovské funkcie na pretekoch vo vodnej turistike
 II. Rozsah prípravy Rozhodca PTZ12 hodín (2 dni) Rozhodca VTJZ12-15 hodín (2 dni) Pozn.: pozri doplnok z 11.12.1999
 
Záverečné ustanovenie Tlačiť E-mail
 
1)Tento systém prípravy cvičiteľov, inštruktorov, značkárov a rozhodcov KST platí od 1.4.1991.
2)Schválením tohoto systému stráca v KST platnosť od 1.4.1991 Jednotná kvalifikácia TV kádrov ČSZTV (JKTK) zavedená k 1.1.1984.
Pozn.: pozri doplnky z 25.4.1992 a 11.12.1999
 
Doplnky a zmeny systému prípravy cvičiteľov, inštruktorov, značkárov a rozhodcov Klubu slovenských turistov
Schválila ÚR KST dňa 25. Apríla 1992

Doplnok k čl. A.I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
Inštruktor turistiky I. tr. (ekvivalencia trénera I. tr.)charakteristika činnosti: ako inštruktor turistiky v jednotlivých aktivitách
Diplomovaný inštruktor turistiky (ekvivalencia diplomovaného trénera)charakteristika činnosti: ako inštruktor turistiky v jednotlivých aktivitách so zameraním na viaceré z nich
 
Zmena v čl. A.VIII. Získanie kvalifikácie bez účasti na kurze
Mení a dopĺňa sa 1. veta v texte takto:
Kvalifikáciu cvičiteľa v niektorom druhu turistiky (býv. III. tr.), inštruktora v niektorom druhu turistiky (býv. II. tr.), inštruktora I. tr.
a diplomovaného inštruktora turistiky môžu získať absolventi príslušných škôl ekvivalentne ku kvalifikáciám trénera II.-I. tr. uvedeným v § 3 Nariadenia vlády SR č. 469/91 Zb.
S kvalifikáciami spojené výhody môže absolvent využívať len v prípade, že je členom KST a uplatňuje kvalifikáciu v tejto organizácii.
 
Doplnok k čl. A.XII. Uznanie doterajších kvalifikácií v turistike
Stať sa dopĺňa o tento text:
Pri označení inštruktorov jednotlivých druhov turistiky sa uvádza v zátvorke i pôvodný názov “cvičiteľ ... turistiky II. tr.”. Absolventom školení cvičiteľov turistiky I. tr. sa uznáva kvalifikácia inštruktora turistiky I. tr. Cvičiteľom mototuristiky III. tr. sa na požiadanie uznáva kvalifikácia cvičiteľa pešej turistiky, cvičiteľom mototuristiky II. tr. kvalifikácia inštruktora pešej turistiky.
2. doplnok Systému prípravy ... zo dňa 11.12.1998
Do časti C. “Rozhodcovia” sa dopĺňa:
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
Rozhodca - inštruktor PTZ (II. tr.)môže vykonávať všetky rozhodcovské funkcie na PTZ, vrátane hlavného rozhodcu, riaditeľa pretekov, hlavného staviteľa tratí a vedúceho počtárskej komisie a byť lektorom na kurzoch rozhodcov PTZ III. a II. tr.
II. Rozsah prípravy
Rozhodca - inštruktor PTZ (II. tr.) - 20 hodín (3 dni)
Schválila ÚR KST dňa 11.12.1999
 
Učebné plány kurzov
Program kurzu cvičiteľov pešej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Úlohy, ciele a organizácia KST1--
2/Pedagogicko-psychologické aspekty práce cvičiteľa1--
3/Zdravoveda a hygiena1--
4/Prvá pomoc1-S
5/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
6/Obsah a formy činnosti1--
7/Využívanie turistickej klasifikácie1--
8/Ochrana prírody pri turistike1--
9/Príprava a vedenie túry13S
10/Poznávacia činnosť1--
11/Telesná príprava11-
12/Vybavenie na turistiku1--
13/Táborenie a varenie v prírode1--
14/Orientácia, topografia, značky22S
15/Práca v klubovni1--
16/Celoročná činnosť cvičiteľa v KT1-S
17/Hry a súťaže v turistike11-
18/Zodpovednosť cvičiteľa, predpisy1-S
19/Predpoveď počasia1--
Skúšobný test a skúšky 2 h
Spolu 30 hodín = 4 dni
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 4, 5, 9, 14, 16 a 18. Spolu 12 h + 2 h skúšky = 2 dni.
 
Program kurzu inštruktorov pešej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Pedagogická psychológia1--
2/Špecifiká mládeže1--
3/Dejiny turistiky a pobytu v prírode1--
4/Zdravoveda2-S
5/Prvá pomoc, transport1-S
6/Úrazová zábrana1-S
7/Obsah, úlohy a formy činnosti1--
8/Klasifikácia výkonnostnej turistiky1--
9/Ochrana prírody a životného prostredia1--
10/Príprava a vedenie podujatí28S
11/Poznávacia činnosť1--
12/Telesná príprava12-
13/Vybavenie na turistiku1--
14/Táborenie a varenie v prírode1--
15/Orientácia, topografia, značky33S
16/Doplnková činnosť v klubovni1--
17/Hry a súťaže22-
18/Zodpovednosť inštruktora, predpisy1-S
19/Predpoveď počasia1--
20/Celoročná činnosť, všestrannosť1--
21/Lektorská práca1--
Skúšky 4 h
Spolu 46 h = 6 dní
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 4, 5, 6, 10, 15, 18 = 21 h + 4 h skúšky = 25 hodín.
 
Program kurzu cvičiteľov lyžiarskej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Formy lyžiarskej turistiky v KST a ich klasifikácia1--
2/Príprava a vedenie lyžiarskej túry14S
3/Vybavenie na lyžiarsku turistiku1--
4/Voskovanie bežeckých lyží0,50,5-
5/Zimné táborenie a bivakovanie11-
6/Hry a súťaže-2-
7/Prvá pomoc, transport0,50,5S
8/Metodika výučby techniky jazdy na lyžiach v teréne111S
9/Nebezpečenstvá v prírode, úrazová zábrana1-S
10/Telesná príprava-1-
11/Orientácia v prírode, topografia, značky21S
12/Zodpovednosť cvičiteľa, predpisy2-S
Spolu 31 h + 4 h skúšky = 35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 7, 8 (so skrátením praxe na 6 h), 9, 11, 12, 2 (so skrátením praxe na 2 h). Spolu 16 h + 2 h skúšky = 2 dni.
 
Program kurzu inštruktorov lyžiarskej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Úlohy a ciele lyžiarskej turistiky1--
2/Výkonnostné formy LT, klasifikácia2--
3/Miestopis terénov výkonnostnej LT2--
4/Celoročná telesná príprava12-
5/Príprava a vedenie podujatí28S
6/Pedagogicko-psychologické otázky činnosti2--
7/Lektorská činnosť1--
8/Právna zodpovednosť inštruktora1-S
9/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
10/Prvá pomoc, transport0,50,5S
11/Metodika výučby techniky jazdy na lyžiach v teréne422S
12/Vybavenie na lyžiarsku turistiku1--
13/Voskovanie lyží0,50,5-
14/Orientácia1na túreS
15/Predpoveď počasia1--
16/Zimné táborenie, snehové stavby13-
17/Hry, súťaže a preteky24-
18/Celoročná práca inštruktora v KT1--
19/Dejiny turistiky a lyžovania1--
20/Špecifiká turistiky mládeže1--
21/Poznávacia činnosť1--
Spolu 68 h + 4 h skúšky = 72 h (9 dní)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 2 (skrátene na 1 h), 4 (skrátene na 1 h), 5 (skrátene na 1+4 h), 6 (skrátene na 1 h), 7, 8, 9, 10, 11 (skrátene na 2+11 h), 14, 12, 13, 17 (skrátene na 1+1). Spolu 30 h + 2 h skúšky = 32 h (4 dni).
 
Program kurzu cvičiteľov cykloturistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Úlohy, obsah a formy cykloturistiky v KST1--
2/Pedagogicko-psychologické otázky činnosti1--
3/Zdravoveda a hygiena1--
4/Poskytovanie prvej pomoci0,50,5S
5/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
6/Turistická klasifikácia1--
7/Ochrana prírody1--
8/Telesná príprava-1-
9/Vybavenie na cykloturistiku1--
10/Táborenie a varenie1--
11/Orientácia a topografia2-S
12/Práca v klubovni1--
13/Hry a súťaže11-
14/Zodpovednosť cvičiteľa, predpisy1-S
15/Príprava a vedenie cyklotúry14S
16/Metodika výučby jazdy na bicykli18S
17/Mechanika, údržba a opravy bicyklov11-
Skúšky 3 h, spolu 32 h + 3 h skúšky
35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú len v témach 1, 4, 5, 11 (iba 1 h), 14, 15 Iba 1+2 h), 16 (iba 1+4 h). Skúšky 3 hod. Spolu 13+3 hod. skúšky = 16 h (2 dni).
 
Program kurzu inštruktorov cykloturistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Úlohy a ciele cykloturistiky v KST1--
2/Náročné formy cykloturistiky, klasifikácia2--
3/Telesná príprava12-
4/Príprava a vedenie podujatí28S
5/Pedagogicko-psychologické otázky činnosti, špecifika mládeže2--
6/Lektorská činnosť1--
7/Právna zodpovednosť, predpisy1-S
8/Zdravoveda a hygiena1--
9/Prvá pomoc0,50,5S
10/Turistická všestrannosť1--
11/Práca v klubovni1--
12/Predpoveď počasia1--
13/Súťaže a hry, preteky22-
14/Vybavenie, údržba a oprava bicykla22-
15/Metodika výučby jazdy na bicykli210S
16/Orientácia, topografia22S
17/Poznávacia činnosť1--
18/Ochrana prírody1--
Skúšky 4 h Spolu 51 + 4 h = 55 h (7 dní)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú len v témach 1, 4 (skrátene 1+4 h), 9, 15 (skrátene 2+6 h) a 16 (skrátene 1+1 h). Spolu 17 h + 4 h skúšky = 21 h (3 dni).
 
Kurz cvičiteľov vysokohorskej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Formy činnosti vo VHT KST, klasifikácia1--
2/Poznávacia činnosť a miestopis VHT1--
3/Ochrana prírody1--
4/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
5/Prvá pomoc, transport0,50,5S
6/Telesná príprava11-
7/Vybavenie na VHT1--
8/Orientácia a topografia, značky21S
9/Príprava a vedenie túry14S
10/Táborenie, bivakovanie a varenie1--
11/Doplnkové činnosti v klubovni1--
12/Zdravoveda a hygiena1--
13/Zodpovednosť cvičiteľa1-S
14/Predpoveď počasia1--
15/Pedagogicko-psychologické aspekty pôsobenia1--
16/Metodika výučby chôdze v teréne11-
17/Metodika výučby základov lezenia a využívania lanového zábradlia16S
Skúšky 4 h, spolu 31 h + skúšky = 35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú iba v témach 4, 5, 9, 13, 16 a 17 (skrátene 1+3 h). Spolu 17 h + 2 h skúšky = 19 hodín (2,5 dňa).
 
Kurz inštruktorov vysokohorskej turistiky
Letná časť
TeóriaPraxSkúška
1/Výkonnostné formy VHT, klasifikácia1--
2/Miestopis terénov VHT, poznávacia činnosť1--
3/Ochrana prírody1--
4/Prvá pomoc, záchrana, transport22S
5/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
6/Telesná príprava11-
7/Lektorská činnosť1--
8/Príprava a vedenie výkonnostných podujatí24S
9/Orientácia, topografia22S
10/Právna zodpovednosť, predpisy1-S
11/Metodika výučby postupu v skalnom teréne16S
12/Predpoveď počasia1--
13/Vybavenie na VHT1--
Skúšky 4 h, spolu 35 h (4 dni)
Skrátená forma: iba témy 4, 5, 8, 9, 10, 11, spolu 23 h + 3 h skúšky = 26 h (3 dni).
Zimná časť
TeóriaPraxSkúška
1/Metodika výučby postupu v zime a na ľadovcoch, brzdenie pádu14S
2/Prvá pomoc a záchrana z trhlín14S
3/Príprava a vedenie túry v zime a na ľadovcoch18S
4/Táborenie a zimné bivakovanie13-
5/Turistická všestrannosť1--
6/Doplnkové formy činnosti v klubovni1-1
Skúšky 4 h, spolu 25 h + 4 = 29 h (3 dni)
 
Program kurzu cvičiteľov vodnej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Obsah, formy a klasifikácia vodnej turistiky1--
2/Poznávacia činnosť a miestopis1--
3/Prvá pomoc, záchrana na vode0,50,5S
4/Ochrana prírody1--
5/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
6/Právna zodpovednosť, plavebné predpisy1-S
7/Telesná príprava-1-
8/Metodika výučby jazdy na lodi310S
9/Súťaže vo vodnej turistike---
10/Vybavenie na vodnú turistiku, oprava lodí22-
11/Orientácia a topografia11S
12/Príprava na vedenie podujatí14S
13/Hydromorfológia1--
Skúšky 3 hod, spolu 32 h + 3 h skúšky = 35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú iba v témach 1, 3, 5, 6, 8 (skrátene na 1+6 h), 10 (iba 1 h), 11 (iba 1 h) a 12 (iba 1 h). Skúšky 2 h. Spolu 16 h = 2 dni.
 
Program kurzu inštruktorov vodnej turistiky
TeóriaPraxSkúška
1/Obsah, formy a úlohy vodnej turistiky2--
2/Turistická klasifikácia a výkonnostné formy2--
3/Poznávacia činnosť a miestopis2--
4/Ochrana prírody2--
5/Nebezpečenstvá, plavebné predpisy1-S
6/Prvá pomoc, záchrana na vode0,50,5S
7/Telesná príprava12-
8/Metodika výučby jazdy na lodi625S
9/Vybavenie na vodnú turistiku, stavba a údržba lodí (opravy)32-
10/Orientácia a topografia21S
11/Príprava a vedenie akcií28S
12/Predpoveď počasia2--
13/Hydromorfológia3--
14/Právna zodpovednosť1-S
Skúšky 4 h, spolu 72 h (9 dní)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú iba v témach 1 (iba 1 h), 2 (iba 1 h), 5 (iba 1 h), 6, 8 (iba 2+6 h), 9 (iba 1 h), 10 (iba 1 h), 11 (iba 2+2 h) a 14. Skúšky 2 hod. Spolu 21 h = 3 dni.
 
Program kurzu cvičiteľov turistiky mládeže
Letná časť - v stanovom tábore
TeóriaPraxSkúška
1/Úlohy, ciele a organizácia TOM1--
2/Obsah činnosti v TOM1--
3/Pedagogická psychológia2--
4/Výchovné pôsobenie cvičiteľa1--
5/Poznávanie prírody a spoločnosti1--
6/Hry a súťaže24-
7/Formy činnosti1--
8/Turistická klasifikácia, systémy1--
9/Táborenie a varenie2--
10/Zdravoveda a hygiena1--
11/Prvá pomoc0,50,5S
12/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
13/Ochrana prírody1--
14/Vybavenie na turistiku mládeže1--
15/Orientácia, topografia, značky22S
16/Príprava a vedenie túry14S
17/Činnosť v klubovni11-
18/Večerné programy12-
19/Preteky turistickej zdatnosti12-
20/Predpoveď počasia1--
21/Tvorivosť v klubovni a prírode11-
22/Dokumentácia v TOM11-
23/Zodpovednosť cvičiteľa1-S
24/Všestrannosť v TOM1--
Spolu 40 h + skúšky 5 h = 45 h (6 dní)
Zimná časť
TeóriaPraxSkúška
1/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
2/Zimné hry a súťaže, podujatia14-
3/Základy zimných aktivít (lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie)3--
Spolu 15 h + 1 h skúšky (test) = 2 dni
 
Program kurzu inštruktorov turistiky mládeže
Letná časť - v stanovom tábore
TeóriaPraxSkúška
1/Úlohy a ciele KST a TOM2--
2/Lektorská činnosť2--
3/Príprava a vedenie podujatí28S
4/Práca na úrovni okresu (oblasti)2--
5/Všestrannosť v turistike24-
6/Obsah činnosti v TOM1--
7/Poznávanie prírody, spoločnosti1--
8/Didaktika, výchovné pôsobenie2--
9/Hry a súťaže, podujatia TOM24-
10/Klasifikácia a jej systémy v TOM1--
11/Táborenie, stavba táborov, varenie22-
12/Zdravoveda a hygiena2--
13/Poskytovanie prvej pomoci0,50,5S
14/Nebezpečenstvá v prírode, zábrana1-S
15/Ochrana prírody1--
16/Orientácia, topografia, značky22S
17/Príprava a vedenie akcií28S
18/Zodpovednosť inštruktora1-S
19/Vybavenie na turistiku mládeže2--
20/Činnosť v klubovni12-
21/Večerné programy13-
22/Preteky turistickej zdatnosti11-
Spolu 68 h + 4 h skúšky = 72 h (9 dní)
Zimná časť
TeóriaPraxSkúška
1/Nebezpečenstvá, úrazová zábrana1-S
2/Zimné hry a súťaže, podujatia12-
3/Základy zimných aktivít (lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie)33-
4/Predpoveď počasia1--
5/Tvorivosť v klubovni a tábore12-
6/Dokumentácia v TOM1--
7/Turistická všestrannosť---
Spolu 15 h + 2 h skúšky = 17 h (2 dni)
 
Program kurzu rozhodcov PTZ
TeóriaPraxSkúška
1/Základné a všestranné ustanovenia PTZ1-S
2/Súťažný poriadok PTZ1-S
3/Súťažné pravidlá PZT1-S
4/Pravidlá PTZ1-S
5/Disciplíny1--
6/Kontrolné stanovištia1--
7/Praktická stavba trate PTZ-3-
8/Prípravy súťažného poriadku1--
9/Prvá pomoc1-S
10/Schvaľovanie súťaží PTZ1--
11/Povinnosti usporiadateľov PTZ1--
12/Záverečné skúšky2--
Spolu 15 hodín = 2 dni
 
Program kurzu rozhodcov PTZ (II. tr.)
TeóriaPraxSkúška
1/Úvod0,50-
2/Úloha a miesto PTZ v mládežníckej turistike
Úloha a miesto rozhodcov PZT
Práca a povinnosti rozhodcov
10S
3/Výklad Súťažného poriadku a pravidiel PTZ
Výklad článkov Súťažného poriadku PTZ
Výklad článkov Pravidiel PTZ
Výklad článkov Klasifikačného poriadku PTZ
Výklad vznikajúcich sporných situácií
Riešenie protestov
20S
4/Príprava PTZ z pohľadu
Hlavného rozhodcu
Riaditeľa pretekov
Hlavného staviteľa tratí
Vedúceho počtárskej komisie
10S
5/Priebeh a ukončenie pretekov z pohľadu
Riaditeľa pretekov
Hlavného rozhodcu
Hlavného staviteľa tratí
Vedúceho počtárskej komisie
48S
6/Úrazová zábrana a prvá pomoc
Objektívne nebezpečenstvo
Subjektívne nebezpečenstvo
Zdravotné a hygienické zabezpečenie pretekov
Prvá pomoc
10,5S
7/Záverečné skúšky2--
Spolu 11,5 + 8,5 = 20 hod = 3 dni
Podmienky získania: Kvalifikácia rozhodca PTZ III. tr. a min. 5 rokov nepretržitej rozhodcovskej praxe.
Platnosť kvalifikácie: 5 rokov.
Prolongácia: doškoľovacím kurzom alebo lektorskou činnosťou (2 kurzy rozhodcov inštruktorov alebo 4 kurzy rozhodcov PTZ, alebo doškolení, alebo kombináciou - 1 kurz rozhodcov inštruktorov = 2 kurzy rozhodcov PTZ = 4 doškolenia).
 
Program kurzov značkárov a inštruktorov značenia
TémaZnačkárInštruktor
100%Skrátené100%Skrátené
TeóriaPraxTeóriaPraxTeóriaPraxTeóriaPrax
1Zdravoveda, bezpečnosť pri práci, ochrana príroda1-0,5-1---
2Značkársky materiál, náradie2-0,5-----
3Značkovanie TZT48-4----
4Vybavenie TZT informačnými prostriedkami3-1-3-2-
5Značkárska topografia242-5833
6Topografické cvičenie v teréne-2-2-4-2
7Stavba siete TZT, zmeny v sieti TZT, systém údržby2-1-3-2-
8Administratíva značenia, vrátane evidencie1-1-2211
9Organizácia značenia v SR, právna ochrana1-0,5-----
10Kvalifikácia a klasifikácia, odznak TURISTA-ZNAČKÁR1-0,5-----
11Skúšky1-1-22--
181486161686
Spolu:32(4 dni)1,5 dňa32 (4 dni)1,5 dňa
Poznámka: Skrátené školenie predpokladá domáce štúdium zaslaného učebného materiálu pred školením a v prípade značkára aspoň ročnú prax v značkovaní, pod dohľadom staršieho značkára.
 
LEKTORI
Všeobecní lektori kurzov a seminárov
PhDr. Ladislav Khandlcvič. tur. I. tr., abs. FF UK - pedagog
Doc. PhDr. Július Žiskay CSc.FTVŠ UK, dipl. Inštr. tur. I. tr.
Ing. František Senček CSc.cvič. tur. I. tr.
Jaroslav Kurilcvič. tur. I. tr.
Ing. Štefan Kuišcvič. tur. I. tr.
MUDr. Jozef Chovaneccvič. tur. I. tr.
Viliam Hasprunučiteľ TŠ
Doc. Ing. Alexander Haas, CSc.cvič. tur. I. tr.
Jaroslav Šilíkcvič. tur. I. tr.
Milan Stančíkcvič. tur. I. tr.,abs. FTVŠ UK
Ladislav Zlatohlávekcvič. tur. I. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov pešej turistiky
MUDr. Rudolf Barboríkinštr. tur. (cvič. tur. II. tr.)
Ing. Ondrej Foltininštr. tur. (cvič. I. tr.)
MUDr. Anna Foltinováinštr. tur. (cvič. II. tr.)
Ing. Miroslav Herchlinštr. tur. (cvič. I. tr.)
Jozef Štefkoinštr. tur. (cvič. I. tr.)
Ivan Štefkoinštr. tur. (cvič. I. tr.)
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov lyžiarskej turistiky
Štefan Kudlainštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Ing. Ján Michalecinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Vladimír Melekinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Peter Zahatňanskýinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
František Kyrcinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Barbora Zacharováinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Lesanka Šajnohováinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Ivan Štefkoinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Pavol Plesníkinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
PhDr. Ladislav Khandlinštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov cykloturistiky
MUDr. Jozef Chovaneccvič. tur. I. tr., cvič. CT II. tr.
Ivan Pastorekcvič. cyklotur. II. tr.
Ing. Ladislav Kabátcvič. tur. I. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov vodnej turistiky
Štefan Báránycvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Igor Mičušíkcvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Igor Koščocvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Martin Gálcvič. vod. tur. II. tr.
Pavol Gábrišcvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Július Mrázcvič. vod. tur. II. tr.
Ján Furekcvič. vod. tur. II. tr.
Vladimír Sejkcvič. vod. tur. II. tr.
Jozef Šoffacvič. vod. tur. II. tr.
RNDr. Ladislav Cechlárcvič. vod. tur. II. tr.
RNDr. Katarína Cechlárovácvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Peter Pirickýcvič. vod. tur. II. tr.
Mgr. Jaroslav Bujnovskýcvič. vod. tur. II. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov vysokohorskej turistiky
Ing. Augustín Machatacvič. VHT. II. tr.
Vojtech Jeremiášcvič. VHT. II. tr.
Ing. Martin Gablíkcvič. VHT. II. tr.
Ing. Daniel Kedercvič. VHT. II. tr.
MUDr. Anna Kirinovičovácvič. VHT. II. tr.
Ondrej Vallocvič. VHT. II. tr.
Štefan Hudákcvič. VHT. II. tr.
Peter Frankovičinštr. tur. I. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov turistiky mládeže
Ing. Vratislav Schaalinštr. tur. I. tr.
Jana Kazičkováinštr. tur. ml. II. tr.
Ivan Markovičinštr. tur. ml. II. tr.
Ing. Dušan Mišíkinštr. tur. ml. II. tr.
Karol Karolusinštr. tur. ml. II. tr.
Stanislav Andrásiinštr. tur. ml. II. tr.
Ing. Ernest Rusnákinštr. tur. ml. II. tr.
Lektori kurzov značkárov a inštruktorov značenia
Doc. Ing. Juraj Rehák, CSc.inštr. značenia
Doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.inštr. značenia
Ing. arch. Vlastimil Dohnalinštr. značenia
Ing. Andrej Miklerinštr. značenia
Milan Ružekcvič. tur. I. tr.
Doc. Ing. František Senček, CSc.cvič. tur. I. tr.
Jozef Surgentinštr. značenia, cvič. tur. I. tr.
Ing. Rudolf Šimkoinštr. značenia
Peter Školnacvič. tur. I. tr.
Ján Škrovinainštr. značenia
Bartolomej Vavríkcvič. tur. I. tr.
Prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.inštr. značenia
Lektori kurzov rozhodcov
Karol Karolusrozhodca-inštruktor PTZ II. tr.
Stanislav Andrásirozhodca-inštruktor PTZ II. tr.
 
Vykonávací predpis o kurzoch a seminároch KST č. 7 z 11.12.1999
I. Príprava
1.Kurzy a semináre plánujú a pripravujú sekcie, Ústredná rada mládeže a komisia značenia KST (ďalej len sekcie) na základe reálnej potreby odborov KST (OKST) a podľa rozpočtu KST. Hlavným cieľom je zabezpečiť pre každý odbor dostatok kvalifikovaných členov (aspoň jeden cvičiteľ pre každú vykonávaciu špecializáciu) a podľa finančných možností zvyšovať ich kvalifikovanosť stupňom inštruktora, rozširovaním špecializácií a odbornými seminármi.
2.Za situáciu v zabezpečení druhov turistiky kvalifikovanými členmi zodpovedajú v sekciách metodici, ktorí sekcii navrhujú kurzy a semináre, ich vedúcich lektorov. Podľa potreby v sekcii vyvíja činnosť metodická komisia, na čele ktorej je metodik.
3.Sekcie sledujú stav cvičiteľov a inštruktorov a oslovujú kolektívy s ponukou na vyškolenie, na čo využívajú centrálnu štatistiku situácie v OKST. Včas informujú o kurzoch aj v turistických médiách a vnútornou informačnou linkou.
4.Školiace akcie sa zásadne uskutočňujú v zariadeniach KST, ak sú na nich predpoklady a podmienky na jednotlivé typy kurzov a seminárov.
5.Sekcie KST evidujú a menujú lektorov pre III. i II. tr. a spolu s učebno-metodickou komisiou (ďalej UMK) sa starajú o ich odborný rast odosielaním informácií, poradami atď.
6.Pri príprave a priebehu kurzu (seminára) možno včas - na jeseň predchádzajúceho roku - požiadať o spoluprácu TŠ SZTK, spravidla sa však školiace akcie zabezpečujú bez nej.
7.Metodik sekcie na základe prihlášok spracuje návrh na školiacu akciu v súlade so schváleným rozpočtom a predloží ho na rokovanie sekcie. Kópiu poskytne predsedovi UMK, s ktorým podľa potreby konzultuje prípravu a zabezpečenie. Akciu organizačne, programovo, ekonomicky i technicky pripravuje menovaný vedúci a lektori.
8.Školiace akcie sa zásadne nezabezpečujú prostredníctvom cestovných kancelárií, výnimka sa môže uplatniť pri preukázateľnej finančnej výhodnosti.
9.Sekretariát KST na požiadanie napomáha školiacej akcii (odosielanie pozvánok, zúčtovanie atď.).
10.Bez riadnej prihlášky, správne a úplne vyplnenej, splnenia podmienok prijatia (bod II. v Systéme prípravy...) a odporúčania predsedu odboru KST nemôže byť nikto na školiacu akciu prijatý. Nečlenovia KST môžu byť prijatí len výnimočne a len doplňujúco, pričom sa podieľajú alikvotne na všetkých predpokladaných nákladoch na akciu, vrátane nákladov na lektorov a réžiu.
11.Pri výbere uchádzačov sa prihliada na potreby konkrétnych OKST (podľa doteraz vyškolených a aktívnych). Pripravenosť uchádzačov (najmä zvládnutie techniky presunu) sa odporúča preveriť prostredníctvom príslušných funkcionárov v sekciách RR KST. V spravidla sa prijíma jeden, max. dvaja uchádzači z jedného OKST.
12.Kurz (seminár) sa neorganizuje, ak nie je prihlásených aspoň 15 frekventantov. Lektorov, vrátane vedúceho, ktorý tiež prednáša, môže byť max. 5.
13.Podiel frekventantov na finančných nákladoch sa riadi schváleným rozpočtom. Podľa neho a aktuálnej situácie si frekventanti hradia všetky náklady, prípadne sa im z rozpočtu sekcií uhradí časť nákladov (napr. jedna či obidve cesty, ubytovanie). Na kurzoch pešej turistiky a turistiky mládeže sa zásadne frekventantom uhrádza z rozpočtu sekcií aspoň časť cestovného. Časť nákladov na vyškolenie môže frekventantom uhradiť RR KST alebo OKST. Príspevok frekventantov na kurz treba spravidla uhradiť vopred na účet KST, v zmysle predpisov KST o účtovaní v sekciách.
14.Sekcia môže poveriť organizáciou kurzu niektorú RR KST, ktorá má na to personálne i ďalšie podmienky. Pritom má sekcia gesciu nad kurzom, za ktorý zodpovedá - aj ekonomicky - poverená zložka.
15.V prípade, že to ubytovacie kapacity umožňujú, je možné z hľadiska efektívnosti organizovať všeobecnú časť kurzu pre frekventantov dvoch rôznych kurzov rovnakej triedy.
16.Na kurz inštruktora môže byť prijatý len cvičiteľ, ktorý má v kvalifikačnom preukaze potvrdenú aspoň dvojročnú aktivitu. Rovnaká podmienka sa požaduje pri účasti cvičiteľov a inštruktorov na seminároch.
17.Kurz alebo seminár môže byť organizovaný aj komerčne - najmä pre nečlenov KST, prostredníctvom s.r.o. TURSERVIS KST, ktorý ho zabezpečí organizačne, ekonomicky i technicky na návrh sekcií. Pri návrhu postupuje metodik a sekcia podobne ako pri bežných kurzoch. Kvalifikáciu udelí frekventantom KST prostredníctvom sekcie, ktorá počas prípravy, priebehu a ukončenia kurzu úzko spolupracuje so s.r.o.
II. Priebeh
18.Za priebeh kurzu (seminára) a bezpečnosť účastníkov zodpovedá vedúci kurzu, menovaný sekciu, v teréne a pri výcviku lektori.
19.Program zodpovedá schválenému učebnému plánu a rozsahu, pričom v rozpätí do 10 % možno experimentálne či aktuálne zaradiť aj ďalšie téy. Vedúci dbá na rozvrh hodín (8-9 hod. denne) s vhodným striedaním teórie a praxe. Využíva i večery na besedy a semináre, premietanie diapozitívov, filmov a pod.
20.Podľa potreby je kurz organizovaný tak, aby sa na jeho druhej časti mohli zúčastniť prizvaní záujemcovia o rozšírenie kvalifikácie o daný presun (bez absolvovania prvej, všeobecnej časti).
21.Vedúci zabezpečí efektívne využitie lektorov. Za prednášky sa lektorom uhrádza do 40,- Sk za hodinu prednášky a do 30,- Sk za hodinu praktickej inštruktáže a výcviku. Výnimočne možno externému lektorovi prizvanému na 1-2 hod. zaplatiť do 100,- Sk/h.
22.Kurz končí skúškami z predpísaných tém, v učebnom pláne označených písmenom S. O skúškach sa spíše protokol, na základe ktorého sa absolventom, ktorí prospeli, vydajú kvalifikačné preukazy a osvedčenia.
23.Ak kurz absolvuje frekventant mladší ako 18 rokov a starší ako 16 rokov, vystaví sa mu preukaz a osvedčenie s označením “pomocný cvičiteľ”, v zmysle ktorého môže do dosiahnutia plnoletosti pracovať len pod dohľadom plnoletého cvičiteľa alebo inštruktora. Po dosiahnutí plnoletosti sa mu na požiadanie vystaví riadny kvalifikačný preukaz a osvedčenie.
24.Príspevky frekventantov na náklady kurzu (seminára) sú vedúcim zúčtované príjmovými blokmi ako súčasť príjmov na zabezpečenie školiacej akcie. Úhrada služieb z týchto príjmov musí byť dokladovaná faktúrami od dodávateľa.
III. Uzavretie
25.Po skončení kurzu (seminára) vedúci odovzdá sekcii a predsedovi UMK do archívu správu o kurze, so zoznamom účastníkov a úspešných frekventantov, s protokolom o skúškach, záznamom prednášok a prednášajúcich, vyplatených honorároch (pri ktorých treba vždy zraziť daň vo výške 10 %), prihláškami a hodnotením. Podľa vykonávacieho predpisu zúčtuje príjmy a náklady najneskôr do 30 dní od skončenia kurzu. Pri zúčtovaní musia byť zaznamenané všetky príjmy a náklady, aj tie, ktoré boli riešené na kurze z príspevkov frekventantov.
26.Prihlášky úspešných absolventov sú ďalej uložené ako evidenčné listy pre centrálne počítačové zaevidovanie a ako podklad pre ďalšie vzdelávanie. Zaevidovanie do počítača KST zabezpečí UMK, ktorá spätne odovzdá spracovanú štatistiku a zoznamy sekciám.
Schválila Ústredná rada KST dňa 11.12.1999
Výmena kvalifikačných preukazov
(po piatich rokoch od vydania platného preukazu)
Nový kvalifikačný preukaz KST môže byť vydaný len cvičiteľom, rozhodcom a značkárom v turistike, ktorí sú členmi KST. Toto potvrdenie členstva a platné osobné údaje sa získavajú osobitným Dotazníkom.
Výmenu preukazov zabezpečujú:
a)Sekcie KST a RM KST - cvičiteľom II. tr. a III. tr. s výnimkou cvičiteľov III. tr. v pešej turistike.
b)KZ KST - značkárom všetkých tried.
c)RM KST - rozhodcom PTZ.
d)RR KST (MR v Bratislave a Košiciach) - cvičiteľom pešej turistiky III. tr. a cvičiteľom IV. tr.
Dotazník slúži zároveň ako evidenčný list (podobne ako Prihláška na školenie u novovyškolených). Na jeho rub sa zaznamenáva dátum výmeny preukazu.
Pre každú špecializáciu (nie pre každú triedu) treba vypísať ďalší dotazník, ktorý sa odosiela príslušnej sekcii KST.
 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.