Archív
Ako si predstavujem fungovanie KST Tlačiť

Klub slovenských turistov je občianskym združením, do ktorého každý člen vstupuje dobrovoľne. Vstupom do organizácie sa  samozrejme podriaďuje stanovám spolku a rôznym písaným i nepísaným pravidlám a ustanoveniam. To však neznamená, že sa tým stáva podriadeným zvolených funkcionárov klubu. Každý člen je ich rovnocenným partnerom a spolupracovníkom, s tým rozdielom, že funkcionár má počas funkčného obdobia väčšiu zodpovednosť za plnenie zverených úloh.

Pri zakladaní Klubu slovenských turistov a lyžiarov hrala najvýznamnejšiu úlohu aktivita členov. Zakladatelia klubu mali prirodzenú autoritu a nemuseli sa obávať konkurencie činorodých členov klubu.  Naopak, vítali aktivitu každého člena, každého zoskupenia nadšencov. Podľa dobových článkov predstavitelia KSTL zastupovali nezištne  záujmy všetkých členov klubu, s členmi úzko spolupracovali, nikomu nič nenariaďovali, nezakazovali. Základom spolupráce bol konsenzus.

Prirodzene, rozširovaním členskej základne sa musel klub inštitucionalizovať. Najrozsiahlejšia a najkonkrétnejšia činnosť na prospech turistov zostala v miestnych kluboch. Tá je a vždy bola založená na aktivite a obetavosti nadšených jednotlivcov, ochotných organizovať podujatia pre členov klubu i pre turistickú verejnosť. Lokálne kluby, dnes odbory KST, by vďačne prijali pomoc vedenia KST vo forme výchovy cvičiteľov, poskytovania informácií o živote celého hnutia a privítali by napr. aj organizáciu celoštátnych turistických podujatí. Vedenie KST však nesmie zasahovať do činnosti odboru, môže mu len radiť a prípadne metodicky usmerňovať jeho činnosť. Životaschopnosť KST závisí v prvom rade od činnosti odborov KST!

Najvyšším orgánom KST je dnes valné zhromaždenie, na ktorom členstvo zastupujú zvolení delegáti. Zhromaždenie schvaľuje rad významných skutočností, ako sú napr. stanovy, funkcionársky aktív a pod., bilancuje činnosť klubu v predchádzajúcom období, hodnotí správu majetku, a určuje úlohy pre nasledujúce obdobie.  Pri voľbe delegátov sa, žiaľ, páchajú najväčšie chyby. V mnohých prípadoch členovia nevenujú dostatočnú pozornosť výberu kandidátov. Často sa spoliehajú na rutinérov, ktorí už roky funkcionárčia, ale už dávno nič nového, žiadnu novú myšlienku, nepriniesli, na zhromaždeniach sú pasívni. Delegát sa nesmie uspokojiť obedom a kávičkou na zhromaždení. Delegáti musia k rokovaniu pristupovať aktívne,  musia navrhovať úlohy vedúce k zlepšeniu života členov a podporujúce aktivity odboru. Delegát nezastupuje seba, ale členstvo, ktoré ho zvolilo a tomuto členstvu sa aj zodpovedá. Naopak, členovia musia od delegáta žiadať podrobnú informáciu o priebehu valného zhromaždenia a o jeho postojoch k prerokúvaným otázkam. Žiaľ, v súčasnosti sú zhromaždenia poznačené značnou dávkou formalizmu a hlasovania často pripomínajú socialistickú minulosť, keď sa ruky dvíhali na povel.

Regionálne rady KST, v ktorých sa združujú odbory KST, by mali byť užitočným a potrebným koordinátorom činnosti odborov v regióne.  Niekoľko regionálnych rád KST pracuje vzorne, žiaľ, v súčasnosti viaceré regionálne rady existujú len formálne. V niektorých radách si predsedovia neuvedomujú, že odbory sú v RR združené dobrovoľne, že predseda nie je vládcom rady, ale zvoleným služobníkom členstva. Významnou úlohou regionálnych rád by malo byť rozširovanie členskej základne, hoci im to stanovy neprikazujú.  Rady by tiež mali podporovať spoluprácu s inými  príbuznými organizáciami.

Potrebným orgánom, ktorý riadi činnosť KST medzi valnými zhromaždeniami, je Ústredná rada KST, ktorá rozhoduje o najzávažnejších skutočnostiach v živote KST. Ústredná rada, rovnako ako valné zhromaždenie, je orgánom členstva. Výber zástupcov do RR KST  by mal byť preto veľmi zodpovedný. Žiaľ, Ústredná rada je členstvu značne vzdialená, pretože ho tu zastupujú delegáti delegátov. Nebezpečie formalizmu tu číha na každom kroku. Zasadanie rady by mali viesť ad hoc zvolení delegáti a funkcionári VV KST by mali Ústrednej rade KST predkladať správy o činnosti, o hospodárení, o správe majetku, predkladať návrh rozpočtu a iné potrebné návrhy. Funkcionári VV KST totiž nie sú riadiacim orgánom ÚR, oni sa ústrednej rade a valnému zhromaždeniu zodpovedajú.

Výkonným orgánom, zabezpečujúcim činnosť KST medzi zasadnutiami ÚR KST, je výkonný výbor KST. Výkonný výbor nie je generálnym štábom vojenskej organizácie! Výkonný výbor je len výkonným orgánom valného zhromaždenia KST. Výkonnému výboru pomáhajú v relevantných oblastiach činnosti KST valným zhromaždením schválené sekcie presunových prostriedkov, rada mládeže  a špecializované komisie. Zloženie funkcionárov a predsedov týchto pomocných orgánov navrhuje členstvo a schvaľuje valné zhromaždenie. Tieto organizačné jednotky nie sú preto podriadené výkonnému výboru a  ani mu nezodpovedajú za svoju činnosť. Výkonný výbor má s týmito jednotkami spolupracovať, pomáhať im pri plnení stanovených úloh. V žiadnom prípade nemá právo zasahovať do ich činnosti príkazmi či zákazmi. Funkcionári výkonného výboru a funkcionári týchto organizačných jednotiek sú partnermi v rovnocennom postavení s tým rozdielom, že funkcionári VV KST majú väčšiu zodpovednosť.

Zamyslite sa nad týmito riadkami vážení funkcionári KST i členovia – budúci voliči delegátov.

                                                                      Arnošt Guldan