Odišli z našich radov
Rozlúčili sme sa s Vlastimilom Dohnalom Tlačiť

Sample Image

 

 

 

 

Deviateho marca 2007 anjel smrti navštívil  Ing. arch. Vlastimila Dohnala. Odišiel slušný, vzácny človek, ochotný vždy obetavo pomôcť dobrej veci.

      Vlasťo, ako ho nazývali jeho priatelia turisti-značkári, pôsobil v značení desiatky rokov, desiatky rokov poznamenaných jeho tvorivým prístupom k riešeniu značkárskych úloh. Už koncom päťdesiatych rokov navrhol konštrukčné riešenie značkárskeho smerovníka a stojana turistických vývesných máp, ktoré sa uplatnilo v celej vtedajšej Československej republike. Je autorom grafického návrhu odznaku „Turista-značkár“. Navrhol symboly a značky cykloturistického značenia. Nakreslil desiatky obrázkov do značkárskych publikácií, bol spoluautorom diel „Abeceda turistického značenia“, „Základy turistického značenia“ a spoluautorom „Učebných textov“. Spolupracoval pri vydávaní turistických máp. Desiatky rokov veľmi svedomite viedol značkársku evidenciu. Obdivovali sme jeho fenomenálnu pamäť. Pamätal si napríklad dáta narodenia značkárov z celého  Slovenska. Podieľal sa na výchove nových značkárov a inštruktorov značenia.

     Svoju profesiu využil aj pri návrhu a pri nehonorovanom vypracovaní projektovej dokumentácie turistickej rozhľadne v Malých Karpatoch na Veľkej homoli. Po celý čas jej výstavby nezištne dohliadal na postup stavebných prác. Jedinečnosť vzhľadu a konštrukcie rozhľadne ocenila aj Slovenská komora architektov, keď ju v roku 2001 zaradila medzi tri najvýznamnejšie stavby roka.

      Vlasťo, budeš nám chýbať. Tvojim odchodom značkári strácajú milého, obetavého a priateľského kolegu, ktorý vždy vedel pomôcť, poradiť.

     Lúčim sa s Tebou v mene všetkých slovenských značkárov.
 
     Odpočívaj v pokoji.

Arnošt Guldan, predseda komisie značenia KST