Aktuality - ústredie
Výzva na predkladanie ponúk - záverečná konferencia Tlačiť
 Konferencia_vyzva_na_predkladanie_ponuk.docx1. Verejný obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa:                    Klub slovenských turistov, o. z.

Sídlo:                                                             Záborského 33, 831 03  Bratislava

IČO:                                                               00688312

DIČ:                                                               2020898935

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):          Ing. Dušan Valúch

tel. č. kontaktnej osoby:                                0908733781

e-mail kontaktnej osoby:                               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.kst.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: - podľa §8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

„Záverečná konferencia“

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): služby

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Vysoké Tatry

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):

- Objednávka

- termín dodania 20.08.2021 v čase od cca. 9:30 do 14:00 hod.

- úhrada na základe faktúry predloženej dodávateľom

 

7. Opis predmetu zákazky:

-          poskytnutie služieb v súvislosti s organizáciou záverečnej konferencie pre max. 80 účastníkov

-          prenájom priestorov na konanie záverečnej konferencie, sedenie pre max. 80 účastníkov, rečnícky pult s mikrofónom, ozvučenie, dataprojektor, notebook, jeden bezkáblový mikrofón na kladenie otázok počas diskusie, označenie priestorov konania záverečnej konferencie povinnou publicitou (vzory poskytne obstarávateľ),

-          zabezpečenie simultánneho tlmočenia z jazyka poľského do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka poľského počas v rozsahu trvania konferencie tj. od 10:00  do 14:00 hod.,

-          občerstvenie účastníkov záverečnej konferencie:

  • coffee break pred začatím konferencie (káva, čaj, nealko, ovocie, slané a sladké koláčiky)
  • coffee break počas prestávky (káva, čaj, nealko, ovocie, slané a sladké koláčiky)
  • obed (po ukončení konferencie) – teplý obed podávaný formou bufetových stolov, výber z min. 2 polievok, výber z min. 3 mäsitých a 3 bezmäsitých hlavných jedál, výber šalátov, studená misa, min. jedno typické slovenské jedlo resp. slovenská špecialita, výber z múčnikov – preferovať typické slovenské múčniky a dezerty resp. múčniky a dezerty z tradičných a sezónnych slovenských surovín, káva, čaj, nealko, ovocie
  • prezentačný balíček pre účastníkov konferencie max. 80 ks – balíček prezentačných materiálov (súvislosť s turistikou, ekológiou, ochranou životného prostredia a tomu zodpovedajúce vyhotovenie) so zabezpečenou povinnou publicitou projektu (vzor poskytne obstarávateľ), do ktorého bude možné vložiť aj iné tlačoviny obstarávateľa vo formáte max. A4 v hodnote nepresahujúcej 30 EUR/balíček

 

8. Spoločný slovník obstarávania:

55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Obstarávané služby budú uhradené na základe dodávateľom vystavenej a odberateľom odsúhlasenej faktúry so splatnosťou 14 dní. Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná v súvislosti s implementáciou projektu PLSK.01.01.00-00-0116/17 - „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK.

 

11. Podmienky účasti:

- oprávnenie podnikať a poskytovať požadované služby – predložiť kópiu výpisu z obchodného, živnostenského resp. podobného registra,

- predloženie cenovej ponuky na kompletnú dodávku,

- predloženie cenovej ponuky v cene bez DPH, sadzba DPH a cena celkom s DPH,

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Najnižšia cena za kompletne nacenenú ponuku.

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 27.07.2021 o 10:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

V prípade predkladania ponuky poštou alebo osobne - musí byť ponuka vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo uchádzača, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania uchádzača, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane označený výraznou poznámkou: „Záverečná konferencia – cenová ponuka - Neotvárať!“. V prípade, ak účastník doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky na uvedenú adresu. Podateľňa KST na Záborského ulici č. 33 v Bratislave je otvorená v pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00 h. Náklady súvisiace s prípravou ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník v celom rozsahu. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.08.2021. Predložené ponuky budú posudzované podľa ceny za kompletnú dodávku.

 

V prípade predkladania ponuky prostredníctvom e-mailu, je potrebné ponuku s uvedenými identifikačnými údajmi uchádzača a ostatnými nižšie uvedenými požadovanými náležitosťami ponuky, zaslať elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

15. Požadovaný obsah ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v jednom vyhotovení, ktoré zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená  písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, v štandardnom type písma s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. Ponúkané ceny musia zohľadňovať vyššie uvedené požiadavky a účel.

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:

  • Meno, priezvisko a adresa účastníka, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo účastníka ak ide i právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania účastníka, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, taktiež IČO,  DIČ a IČ DPH ak bolo fyzickej alebo právnickej osobe pridelené, e-mailový kontakt.
  • Cenová ponuka na dodanie predmetu obstarávania.

 

16. Vyhodnotenie ponúk:

Predložené cenové ponuky budú vyhodnocované z pohľadu splnenia formálnych náležitostí a splnenia podmienok účasti v realizovanom verejnom obstarávaní až následne bude prebiehať vyhodnocovanie na základe ponúkaných cien.

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude následne úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty bez zbytočného odkladu s cieľom dohodnutia detailov plnenia a formy odovzdania záväznej objednávky požadovaných služieb. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Slovenský jazyk alebo český jazyk.

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

PLSK.01.01.00-00-0116/17 - „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 19.07.2021

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 19.07.2021                                                                 Ing. Peter Dragúň

predseda KST