Inštruktor cykloturistiky

Kvalifikačné stupne:

Inštruktor cykloturistiky  1. kvalifikačného stupňa

Inštruktor cykloturistiky 2. kvalifikačného stupňa

Inštruktor cykloturistiky  3. kvalifikačného stupňa


Využitie získanej kvalifikácie:

- v rámci činnosti subjektov zameraných na mimoškolske vzdelávacie činnosti - CVČ, školy, organizácie pracujúce s mládežou, kluby

- v rámci činnosti subjektov zameraných na voľnočasové aktivity pre rôzne skupiny obyvateľstva ako sú napríklad kluby v rámci štruktúry KST

- v rámci organizácií a subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu, podnikateľská činnosť (napr. SZČO)  v rámci profilu absolventa


Kto to je:

Inštruktor cykloturistiky  1. kvalifikačného stupňa- kompetenčný profil

Cieľom vzdelávania inštruktorov cykloturistiky 1. kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného odborníka pre šport pre oblasť cykloturistiky.
- Inštruktor cyklo turistiky 1. kvalifikačného stupňa je oprávnený pripravovať akcie, organizovať akcie a viesť skupinu cykloturistov po spevnených komunikáciách
Inštruktor cykloturistiky 1. kvalifikačného stupňa je oprávnený viesť, organizovať a realizovať krátkodobé turistické aktivity spojené s presunom na bicykli. Pod vedením inštruktora cykloturistiky 2. kvalifikačného stupňa sa môže podieľať na realizácií vybraných častí metodického výcviku v rámci organizačných foriem.

Kritériá pre výber účastníkov

- vek minimálne 18 rokov,
- ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora
- požadovaná úroveň kondičná pripravenosť na realizáciu výcviku
- znalosť dopravných predpisov na úrovni držiteľa vodičského oprávnenia (v prípade nedržiteľa vodičského oprávnenia test z pravidiel cestnej premávky)
- prax, ktorú uchádzač doloží zoznamom najmenej 20 absolvovaných turistických podujatí a aktivít, ktoré svojim charakterom a obťažnosťou spadajú do kategórie cykloturistiky

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 1. kvalifikačného stupňa


Inštruktor cykloturistiky  2. kvalifikačného stupňa - kompetenčný profil

Cieľom vzdelávania inštruktorov cykloturistiky 2. kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného metodického pracovníka pre oblasti cykloturistiky. Inštruktor cykloturistiky 2. kvalifikačného stupňa je oprávnený samostatne organizovať cykloturistické podujatia a viesť metodický výcvik v rámci cykloturistiky v horskom prostredí (nespevnených komunikáciách). Má skúsenosti s vedením viacdňových cykloturistických aktivít- expedícia, putovanie s prespaním v prírode (táborenie, bivakovanie).
- Inštruktor cyklo turistiky 2. kvalifikačného stupňa je oprávnený pripravovať akcie, organizovať akcie a viesť skupinu cykloturistov. Podieľa sa na vzdelávacom procese na kurzoch inštruktoroch cykloturistiky pre I. a II. kvalifikačný stupeň. Pôsobí ako skúšajúci pri záverečných skúškach na kurzoch inštruktorov.

Kritériá pre výber účastníkov
Kritéria pre výber účastníkov na kurze inštruktorov cyklo turistiky 2. kvalifikačného stupňa je členstvo v KST, vek minimálne 18 rokov, ukončené najmenej stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie. Má najmenej dvojročnú prax pri výkone činnosti inštruktora športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa. Zúčastňuje sa pravidelne na celoslovenských cyklozrazoch a je aktívny v organizovaní cykloturistiky v svojom regióne. Túto činnosť potvrdzuje vyšší orgán KST- zástupca cyklosekcie v regióne, predseda OaK, predseda regiónu KST, člen výboru cyklo sekcie KST.

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 2. kvalifikačného stupňa


Inštruktor cykloturistiky  3. kvalifikačného stupňa - kompetenčný profil

Cieľom vzdelávania inštruktorov cykloturistiky 3.kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného metodického pracovníka pre oblasti cykloturistiky. Inštruktor cykloturistiky 3. kvalifikačného stupňa je oprávnený samostatne organizovať cykloturistické podujatia a viesť metodický výcvik v rámci cykloturistiky v horskom prostredí. Podieľa sa na vzdelávacom procese na kurzoch inštruktoroch cykloturistiky pre I. a II. kvalifikačný stupeň. Pôsobí ako skúšajúci pri záverečných skúškach na kurzoch inštruktorov. Má skúsenosti s vedením viacdňových cykloturistických aktivít a podujatí.

Kritériá pre výber účastníkov

- najmenej ročná prax inštruktora PT 2. kvalifikačného stupňa,
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora,
- prax, ktorú uchádzač doloží zoznamom najmenej 5 podujatí, ktoré spoluorganizoval a viedol po získaní kvalifikácie inštruktor PT 2. kvalifikačného stupňa,

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 3. kvalifikačného stupňa