Inštruktor pešej turistiky

Kvalifikačné stupne:

Inštruktor pešej turistiky  1. kvalifikačného stupňa

Inštruktor pešej turistiky  2. kvalifikačného stupňa

Inštruktor pešej turistiky  3. kvalifikačného stupňa


Využitie získanej kvalifikácie:

- v rámci činnosti subjektov zameraných na mimoškolske vzdelávacie činnosti - CVČ, školy, organizácie pracujúce s mládežou, kluby

- v rámci činnosti subjektov zameraných na voľnočasové aktivity pre rôzne skupiny obyvateľstva ako sú napríklad kluby v rámci štruktúry KST

- v rámci organizácií a subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu, podnikateľská činnosť (napr. SZČO)  v rámci profilu absolventa


Kto to je:

Inštruktor pešej turistiky  1. kvalifikačného stupňa- kompetenčný profil

Cieľom vzdelávania inštruktorov pešej turistiky 1.kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného odborníka pre šport pre oblasť pešej turistiky. Inštruktor pešej turistiky 1. kvalifikačného stupňa je oprávnený viesť, organizovať a realizovať krátkodobé turistické aktivity spojené s peším presunom. Pod vedením inštruktora PT 2.kvalifikačného stupňa sa môže podieľať na realizácií vybraných častí metodického výcviku v rámci organizačných foriem. 

Kritériá pre výber účastníkov

- vek minimálne 18 rokov,

  • ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.

 - čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora

- prax, ktorú uchádzač doloží zoznamom najmenej 20 absolvovaných  turistických podujatí (napr. fotodokumentácia), ktoré svojim charakterom a obťažnosťou spadajú do kategórie PT

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 1. kvalifikačného stupňa


Inštruktor pešej turistiky  2. kvalifikačného stupňa

Cieľom vzdelávania inštruktorov pešej turistiky 2. kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného metodického pracovníka pre oblasti pešej turistiky. Inštruktor pešej turistiky 2. kvalifikačného stupňa je oprávnený samostatne organizovať turistické podujatia a viesť metodický  výcvik v rámci pešej turistiky v horskom prostredí. Má skúsenosti s vedením viacdňových turistických aktivít- expedícia, putovanie s prespaním v prírode (táborenie, bivakovanie).

Kritériá pre výber účastníkov
- najmenej ročná prax inštruktora PT 1. kvalifikačného stupňa, 
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora, 
- prax, ktorú uchádzač doloží zoznamom najmenej 10 podujatí,  ktoré spoluorganizoval  a viedol po získaní kvalifikácie inštruktor PT 1. kvalifikačného stupňa, 
- vedomosti a zručnosti minimálne v rozsahu školenia inštruktora pešej turistiky 1. kvalifikačného stupňa (pre prípad uznania kvalifikácie na základe vzdelania)
 

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 2. kvalifikačného stupňa


Inštruktor pešej turistiky  3. kvalifikačného stupňa

??Cieľom vzdelávania inštruktorov pešej turistiky 3.kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného metodického pracovníka pre oblasti pešej turistiky. Inštruktor pešej turistiky 3. kvalifikačného stupňa je oprávnený samostatne organizovať turistické podujatia a viesť metodický  výcvik v rámci pešej turistiky v horskom prostredí. Má skúsenosti s vedením viacdňových turistických aktivít- expedícia, putovanie s prespaním v prírode (táborenie, bivakovanie) aj v zimnom období.
 

Kritériá pre výber účastníkov
- najmenej ročná prax inštruktora PT 2. kvalifikačného stupňa,
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora,
- prax, ktorú uchádzač doloží zoznamom najmenej 5 podujatí,  ktoré spoluorganizoval  a viedol po získaní kvalifikácie inštruktor PT 2. kvalifikačného stupňa, 

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 3. kvalifikačného stupňa