Inštruktor vodnej turistiky

Kvalifikačné stupne:
Inštruktor vodnej turistiky  1. kvalifikačného stupňa

Inštruktor vodnej turistiky  2. kvalifikačného stupňa

Inštruktor vodnej turistiky  3. kvalifikačného stupňa


Využitie získanej kvalifikácie:
- v rámci činnosti subjektov zameraných na mimoškolske vzdelávacie činnosti - CVČ, školy, organizácie pracujúce s mládežou, kluby

- v rámci činnosti subjektov zameraných na voľnočasové aktivity pre rôzne skupiny obyvateľstva ako sú napríklad kluby v rámci štruktúry KST

- v rámci organizácií a subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu, podnikateľská činnosť (napr. SZČO)  v rámci profilu absolventa


Kto to je:


Inštruktor vodnej turistiky  1. kvalifikačného stupňa- kompetenčný profil

Cieľom vzdelávania inštruktorov vodnej turistiky 1.kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného odborníka pre šport pre oblasť vodnej turistiky.
Profil inštruktora (kompetencie) Inštruktor vodnej turistiky 1. kvalifikačného stupňa je oprávnený viesť, organizovať a realizovať krátkodobé vodácke aktivity. Pod vedením inštruktora vodnej turistiky 2. kvalifikačného stupňa sa môže podieľať na realizácií vybraných častí metodického výcviku v rámci ďalších organizačných foriem.

Kritériá pre výber účastníkov

- vek minimálne 18 rokov, - ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora
- účastník disponuje primeranou plaveckou spôsobilosťou a dokáže voľným spôsobom vo veste odplávať súvislo 100 metrov.

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 1. kvalifikačného stupňa

Inštruktor vodnej turistiky  2. kvalifikačného stupňa

Cieľom vzdelávania inštruktorov vodnej turistiky 2. kvalifikačného stupňa je príprava kvalifikovaného metodického pracovníka pre oblasti vodnej turistiky.
Profil inštruktora (kompetencie). Inštruktor vodnej turistiky 2. kvalifikačného stupňa je oprávnený samostatne organizovať turistické podujatia a viesť metodický výcvik v rámci vodnej turistiky. Má skúsenosti s vedením viacdňových vodáckych turistických aktivít- expedícia, spojených s prespaním v prírode (táborenie, bivakovanie). Môže sa podieľať sa na príprave vzdelávacieho procesu na kurzoch inštruktoroch vodnej turistiky pre I. a II. kvalifikačný stupeň. Môže pôsobiť ako skúšajúci pri záverečných skúškach na kurzoch inštruktorov.

Kritériá pre výber účastníkov
- najmenej ročná prax inštruktora VT 1. kvalifikačného stupňa,
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce inštruktora,
- prax, ktorú uchádzač doloží zoznamom najmenej 5 podujatí, ktoré spoluorganizoval a viedol po získaní kvalifikácie inštruktor VT 1. kvalifikačného stupňa,
- vedomosti a zručnosti minimálne v rozsahu školenia inštruktora vodnej turistiky 1. kvalifikačného stupňa (pre prípad uznania kvalifikácie na základe vzdelania)

Obsah vzdelávania -Vzdelávací projekt a pedagogická dokumentácia pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 2. kvalifikačného stupňa