Zákaz vstupu verejnosti na lesné pozemky - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH!!!

Okresný úrad Prievidza
Pozemkový a lesný odbor
Gustáva Švéniho č. 3H, 971 01 Prievidza

Oznámenie

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „0U-PD-PL02“) ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. c)
zákona NR SR č.274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) a v zmysle § 56 ods. 1
písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o lesoch“) podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch vydáva:
v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch z dôvodu výskytu a možného ďalšieho šírenia
afrického moru ošípaných u diviačej zveri zákaz využívania lesov verejnosťou v čase

od 19.04.2024 do odvolania.

Uvedený zákaz platí:
- v poľovnom revíri Tribeč, v katastrálnych územiach Ješkova Ves, Klátova Nová Ves,
- v poľovnom revíri Kostrín, v katastrálnych územiach Klátova Nová Ves, Ješkova Ves,
Veľký Klíž, Bošany,
- v poľovnom revíri Hôrka, v katastrálnych územiach Brodzany, Krásno, Nedanovce,
Chynorany, Turčianky, Bošany,
- v poľovnom revíri Bučina v katastrálnych územiach Veľký Klíž, Klátova Nová Ves,
Turčianky, Krásno, Brodzany,
- v poľovnom revíri Osečná, v katastrálnych územiach Brodzany, Kolačno, Malé
Uherce, Partizánske,
- v poľovnom revíri Vrch Hora, v katastrálnych územiach Ješkova Ves, Veľký Klíž,
- v poľovnom revíri Vrchy Bošany, v katastrálnych územiach Bošany, Klátova Nová
Ves, Baštín.


Mapy poľovných revírov sú voľne prístupné na stránke Informačného systému lesného
hospodárstva a poľovníctva ('https://gis.ncsk.ora/islhp/).


Žiadame občanov, aby rešpektovali uvedený zákaz, vstupom na lesné pozemky môže
prísť k prenosu tohto vírusového ochorenia na domáce chovy ošípaných a následne
k utrateniu všetkých ošípaných v rámci obce, bez nároku na odškodné a možnosti
zužitkovania mäsa.


Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného
hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur.


Tento zákaz sa nevzťahuje na:
- obhospodarovateľov lesných pozemkov,
- užívateľov poľovných revírov,
- členov lesnej stráže, poľovnej stráže, členov stráže prírody, členov rybárskej stráže,
- štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy,
- záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.