Turistické značky

PÁSOVÁ ZNAČKA

Sample ImageVäčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová začka je štvorcová a má rozmery 100 x 100

ŠÍPKA

Sample ImageOstré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.

VIACFAREBNÁ ZNAČKA

Sample ImageAk v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.

MIESTNA ZNAČKA

Sample ImageKratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.
 

KONCOVÁ ZNAČKA

Sample ImageZnačka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.
 

ZNAČKA K PRAMEŇU, K STUDNIČKE

Sample ImageTouto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!
 

ZNAČKA K MIESTU Z ROZHĽADOM, K VRCHOLU

Sample ImageZnačka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.
 

ZNAČKA K ZRÚCANINE

Sample ImageZnačka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.
 

ZNAČKA K INÉMU OBJEKTU

Sample ImageOdbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.
 

ZNAČKY NÁUČNÉHO CHODNÍKA

Sample ImageZnačka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.
Sample ImageZastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.
 

LYŽIARSKA TURISTICKÁ ZNAČKA

Sample ImageNa lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.
 

TURISTICKÉ SMEROVKY A TABUĽKY

smerovka 1Smerovka peších turistických trás má spravidla trojriadkový text s časovými údajmi. V záhlaví smerovky je skratka organizácie, ktorá smerovku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu smerovky je uvedený rok jej výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značkovanej trasy; za lomkou je číslo, ktoré udáva vzdialenosť daného TIM od východiska trasy v km. Ak je smerovka určená pre pomenovanú trasu, v záhlaví sa uvádza jej názov (Štefánikova magistrála, Cesta hrdinov SNP, …), potom je skratka organizácie (KST) v strede päty smerovky. Ak je turistická značkovaná trasa súčasťou európskej alebo medzinárodnej diaľkovej trasy, jej číslo je uvedené vo farebnom hrote. Smerovka peších turistických trás je natretá krémovou (alebo bielou) farbou.
 
Sample ImageSmerovka lyžiarskej značkovanej trasy má spravidla trojriadkový text. Vzdialenosť postupných cieľov na značkovanej trase sa uvádza v kilometroch. Smerovky lyžiarskych turistických trás sú oranžové a v záhlaví majú označenie „LYŽIARSKA TRASA KST“.
 
Sample ImageTabuľka miestneho názvu obsahuje názov turistického informačného miesta (TIM) a jeho nadmorskú výšku, prípadne aj GPS súradnice. V strede záhlavia tabuľky je skratka organizácie, ktorá tabuľku vlastní (KST). V ľavom spodnom rohu tabuľky sa uvádza rok výroby, v pravom je evidenčné číslo turistickej značkovanej trasy; za lomkou je vzdialenosť daného TIM od východiska trasy v km. Na informačnej alebo výstražnej tabuľke je namiesto názvu TIM a jeho nadmorskej výšky informačný alebo výstražný text (napr. upozornenie na prírodnú, kultúrnu alebo historickú zaujímavosť, upozornenie na uzáver trasy, na nebezpečné miesta a pod.). Tabuľky miestneho názvu, ako aj tabuľky (výstražná, informačná a pod.) peších turistických trás sú natreté krémovou (alebo bielou) farbou. Tabuľky určené pre samostatné lyžiarske trasy sú oranžovej farby, tabuľky určené pre samostatné cyklotrasy sú žltej farby.