ERA

Európska asociácia peších turistov - ERA (European Ramblers Association ERA-EWV-FERP) združuje 55 členských organizácií z 30-tich európskych krajín, čo predstavuje súhrnnú členskú základňu 2 700 000 aktívnych turistov, pestujúcich pravidelný pohyb v prírode. ERA prišla s myšlienkou prepojiť národné sústavy turistických magistrál (trans-európskych diaľkových chodníkov pre nemotorizovaných turistov) pod označením E1 až E12. Dve z nich - E3 a E8 prechádzajú cez Slovensko, pričom využívajú existujúcu sieť vyznačených turistických trás.

Hodnoty, filozofia a program ERA:

  • ochrana prírody a krajiny,
  • úcta k európskej kultúre a histórii,
  • rešpekt k národným špecifikám,
  • cezhraničná spolupráca pri vytváraní bezberiérovej Európy.

KST je rešpektovaným členom ERA, keďže je spracovateľom a odborným garantom STN 01 8025 Turistické značenie, má štátnu akreditáciu na Ministerstve školstva SR v odbornosti Značkár a Inštruktor značenia. Vyškolený doborovoľní značkári KST udržujú celoslovenskú sieť turistických chodníkov. KST vedie evidenciu týchto trás na území SR, prideľuje im farebnosť a evidenčtné čísla, koordinuje napojenie slovenskej siete značkovaných trás na európsku sieť.

ERA agendu zastrešuje Medzinárodná komisia (MeK) KST osobou predsedu, ktorý operatívnym kontaktom so sekretariátom ERA obvykle poveruje buď generálneho sekretára KST alebo sekciu značenia.