Vykonávacie predpisy

Dátum
vydania
Dátum
platnosti
alebo
aktualizácie
Označenie Názov predpisu a odkaz na predpis
18.5.2012 18.5.2012   Právna zodpovednosť v KST
3.12.2011 18.3.2024 VP KST č. 1/2011 VP KST č. 1/2011 o členstve
15.12.2021 9.5.2024 VP KST č. 2/2011 VP KST č. 2/2011 Organizačný poriadok
11.7.2018 4.6.2022 VP KST č. 3/2011 VP KST č. 3/2011, rokovací poriadok
11.7.2018 4.6.2022 VP KST č. 4/2011 VP KST č. 4/2011, volebný poriadok
15.12.2021 1.1.2022 VP KST č. 5/2011 VP KST č. 5/2011, registrácia a hlásenia
20.4.2022 21.4.2022 VP KST č. 6/2011 VP KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách KST
26.3.2017 23.2.2024 VP KST č. 7/2011 VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom
26.3.2017 18.4.2024 VP KST č. 8/2011 VP KSTč. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov
Príloha č. 1 ku VP č. 8/2011, účtovný rozvrh
21.4.2012 22.9.2022 VP KST č. 9/2011

VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách

VP KST č.9/2011_vzor č.1_Cestovný príkaz

VP KST č. 9/2011_vzor č. 2_Hromadný cestovný príkaz a vyúčtovanie CN

VP KST č. 9/2011 vzor č. 3 Dohoda článok 6_platnosť od 1.5.2024

VP KST č. 9/2011_vzor č.4_Dohoda článok 7

VP KST č. 9/2011_vzor č.5_Sľub odškodnenia_dohoda

Cenník cestovné

Cenník stravné od 1.10.2023

22.9.2012 28.3.2024 VP KST č. 10/2011 VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách v turistickom značení
Jednotkové sadzby za značkárske činnosti 2023
21.4.2012 18.3.2024 VP KST č. 12/2011 VP KST č. 12/2011 o kontrolnej komisii
    VP KST č. 13/2011 VP KST č. 13/2011, o oceňovaní
    VP KST č. 15/2011 VP KST č. 15/2011 o daroch, reklame a sponzorstve
    VP KST č. 16/2011 VP KST č. 16/2011 o pomenovaných TZT
    VP KST č. 17/2011 VP KST č. 17/2011, o sieti turistických ubytovacích objektov
    VP KST č. 19/2011 VP KST č. 19/2011 o kvalifikačných školeniach a seminároch inštruktorov turistiky
    VP KST č. 20/2011 VP KST č. 20/2011 o identifikačných číslach
Príloha
    VP KST č. 21/2011 VP KST č. 21/2011 o ochrane osobných údajov
    VP KST č. 22/2011 VP KST č. 22/2011 o archivácii
    VP KST č. 23/2011 VP KST č. 23/2011 o propagácii
    VP KST č. 1/2018 VP KST č. 1/2018 Bezpečnostná smernica GDPR
    VP KST č. 1/2020 VP KST č. 1/2020 Disciplinárny poriadok
    VP KST č. 2/2020 VP KST č. 2/2020 Prevádzkový predpis
    VP KST č. 3/2020 VP KST č. 3/2020 Pravidlá postupov pre zamestnávateľa a zamestnancov pri práci s bremenami
    VP KST č. 4/2020 VP KST č. 4/2020 Všeobecné pokyny na zaistenie BOZP
    VP KST č. 5/2020 VP KST č. 5/2020 Vnútorný predpis na vykonávanie vyšetrenia alkoholu
    VP KST č. 6/2020 VP KST č. 6/2020 Vnútorný predpis na určenie podmienok súvisiacich s fajčením
    VP KST č. 7/2020 VP KST č. 7/2020 Spôsob oboznamovania zamestnancov a vymedzene požiadavky na odbornú spôsobilosť
30.5.2023   Zásady zrazov Zásady organizovania zrazov
30.5.2023   Zásady zrazov Modelová zmluva o príspevku KST na celoslovenský zraz
30.5.2023   Zásady zrazov Modelová zmluva o prispevku KST_na celoslovenský zraz príloha_delegáti a hostia
30.5.2023   Zásady zrazov Príloha V-1_Vzor Poverovacieho listu na organizovanie Celoslovenského zrazu KST a Stretnutia TOM
30.5.2023   Zásady zrazov Príloha V-4_ Program slávnostného otvorenia Celoslovenského zrazu KST
30.5.2023   Zásady zrazov Príloha V-5_Program slávnostného ukončenia Celoslovenského zrazu KST a Stretnutia TOM
30.5.2023   Zásady zrazov Hlavné podujatia - zoznam