Vykonávacie predpisy

Dátum
vydania
Dátum
platnosti
alebo
aktualizácie
Označenie Názov predpisu a odkaz na predpis
18.5.2012 18.5.2012   Právna zodpovednosť v KST
3.12.2021 4.12.2021 VP KST č. 1/2011 VP KST č. 1/2011 o členstve
15.12.2021 1.1.2022 VP KST č. 2/2011 VP KST č. 2/2011, organizačný poriadok
11.7.2018 4.6.2022 VP KST č. 3/2011 VP KST č. 3/2011, rokovací poriadok
11.7.2018 4.6.2022 VP KST č. 4/2011 VP KST č. 4/2011, volebný poriadok
15.12.2021 1.1.2022 VP KST č. 5/2011 VP KST č. 5/2011, registrácia a hlásenia
20.4.2022 21.4.2022 VP KST č. 6/2011 VP KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách KST
11.9.2019 1.1.2022 VP KST č. 7/2011 VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom
    VP KST č. 8/2011 VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov
Príloha č. 1 ku VP č. 8/2011, účtovný rozvrh
21.4.2012 22.9.2022 VP KST č. 9/2011

VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách

VP KST č.9/2011_vzor č.1_Cestovný príkaz

VP KST č. 9/2011_vzor č. 2_Hromadný cestovný príkaz a vyúčtovanie CN

VP KST č. 9/2011_vzor č.3_Dohoda článok 6

VP KST č. 9/2011_vzor č.4_Dohoda článok 7

VP KST č. 9/2011_vzor č.5_Sľub odškodnenia_dohoda

Cenník cestovné

Cenník stravné_platný od 1.9.2022

    VP KST č. 10/2011 VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia
Jednotkové sadzby za značkárske činnosti 2023
    VP KST č. 12/2011 VP KST č. 12/2011 o kontrolnej komisii
    VP KST č. 13/2011 VP KST č. 13/2011, o oceňovaní
    VP KST č. 15/2011 VP KST č. 15/2011 o daroch, reklame a sponzorstve
    VP KST č. 16/2011 VP KST č. 16/2011 o pomenovaných TZT
    VP KST č. 17/2011 VP KST č. 17/2011, o sieti turistických ubytovacích objektov
    VP KST č. 19/2011 VP KST č. 19/2011 o kvalifikačných školeniach a seminároch inštruktorov turistiky
    VP KST č. 20/2011 VP KST č. 20/2011 o identifikačných číslach
Príloha
    VP KST č. 21/2011 VP KST č. 21/2011 o ochrane osobných údajov
    VP KST č. 22/2011 VP KST č. 22/2011 o archivácii
    VP KST č. 23/2011 VP KST č. 23/2011 o propagácii
    VP KST č. 1/2018 VP KST č. 1/2018 Bezpečnostná smernica GDPR