Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie 2024

25. VZ KST_zápisnica

25. VZ KST_uznesenie

25. VZ KST_zápis volebnej komisie

25. VZ KST_prezenčná listina delegátov

25. VZ KST_prezenčná listina účastníkov

Dokumenty odoslané pred konaním zasadnutia:

25.VZ KST_nominácie na volené funkcie KST

25. VZ KST_pozvánka pre delegátov

25. VZ KST_návrh rozpočtu 2024

25. VZ KST_čerpanie rozpočtu 2023

25. VZ KST výročná správa 2023

25. VZ KST_nominačný hárok

25. VZ KST_návrh na zmenu stanov KST

25. VZ KST návrh na ocenenie Jozef Chovanec

25. VZ KST_návrh na ocenenie_Marián Pterinec

Valné zhromaždenie 2023

Správa predsedu o činnosti KST.pdf

Zápis 24. VZ KST 2023

Zaradenie bodov do programu - Kohut Radoslav.pdf

Uznesenie 24. VZ KST, konaného 22.-23.4.2023

Zápis volebnej komisie zo zasadnutia 24. VZ KST, konaného 22.-23.4.2023

Prezenčná listina delegátov 24. VZ KST

Rozpočet KST 2023 schválený VZ

Výročná správa 2022 schválená VZ

Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:

Pozvánka pre delegátov

Daňové priznanie KST 2022

Poznámky k daňovému priznaniu

Elektronický preukaz_návrh

Elektronický preukaz_návrh_prezentácia

Návrh náhrad za stratu času

Rozpočet KST 2022_vyhodnotenie

Rozpočet KST_2023_návrh

Správa audítora

Účtovná závierka_výkazy

Výročná správa 2022

Dokumenty z VZ:

Informácie Klasifikačnej komisie za obdobie 2018-2022.pdf

Výročná správa_o_cinnosti_kontrolora_a_KoK_KST 2022-VZ KST.pdf

Správa o kontrole plnenia uznesení z 23. VZ KST-opravy.pdf


Podklady k Valnému zhromaždeniu v roku 2022:

Tlačová správa k VZ KST

Uznesenie zo zasadnutia 23. VZ KST, konaného 4.-.5. júna 2022

Zápis zo zasadnutia 23. VZ KST, konaného 4.-5.6.2022

Prezenčná listina Delegátov 23. VZ KST

Prezenčná listina Účastníkov 23. VZ KST

Správa o kontrole plnenia uznesenia z 22. VZ KST

Správa o činnosti kontrolóra a kontrolnej komisie za rok 2021

23. VZ KST - prehľad zvolených kandidátov na volené pozície:
 

Pozícia Meno a priezvisko  zvoleného
Predseda KST František Šiller
podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu Alžbeta Calpaš Mordinová
podpredseda KST pre ekonomiku a marketing bez návrhu
člen VV pre turistické značenie, mládež a cestovný ruch Ľubomír Calpaš
člen VV pre činnosť odvetvových sekcií turistiky a propagáciu Peter Dragúň ml.
Člen VV zastupujúci športovcov Peter Dragúň st.
Predseda kontrolnej komisie – kontrolór KST Katarína Žákovičová
Člen kontrolnej komisie KST Ondrej Bunta
Člen medzinárodnej komisie KST *1 Miloslav Kubla
Anna Mosná
Susanna Schmalz
Člen organizačnej komisie KST *2 Ida Ovečková
Marica Žáková
Člen ekonomickej komisie KST *3 Anna Krištofová
Eva Škutová
Člen majetkovej komisie KST *4 Miroslav Herchl
Vladimír Říha
Ján Ševčík
Predseda klasifikačnej komisie KST Marián Petrík
Člen klasifikačnej komisie KST Štefan Hudák
Jozef Junas
Stanislav Mrázik
Milan Žilka
Predseda propagačnej komisie KST Radoslav Kohut
Člen propagačnej komisie KST Tomáš Dominik
Tomáš Grman
Dušan Valúch
Predseda učebno - metodickej komisie KST Jaroslav Kompán
Člen učebno - metodickej komisie KST Mikuláš Letavay

*1 – predsedu medzinárodnej komisie VZ nevolí, automaticky sa ním stáva predseda KST 
*2 – predsedu organizačnej komisie VZ nevolí,  automaticky sa ním stáva podpredseda pre organizáciu a legislatívu
*3 – predsedu ekonomickej komisie VZ nevolí,  automaticky sa ním stáva podpredseda pre ekonomiku a marketing
*4 – predsedu majetkovej komisie VZ nevolí, automaticky je ním člen VV pre majetok, ktorého teraz VZ nevolí, jeho mandát vyprší o dva roky 
 

 

Názov sekcie Predseda Členovia
Sekcia pešej turistiky Miroslav Svitek Renáta Michnová
Štefan Mužík
Dušan Reiser
Svetozár Krno
Pavol Lupták
Alexander Ollé
Sekcia lyžiarskej turistiky Andrea Desáková Bernard Majtner
Vladimír Chrapčiak
Alena Beloritová
Milan Darula
Anna Majtnerová
Jozef Junas
Radoslav Kohut
Pavol Stenchlak
Sekcia cyklo turistiky Martin Čajka Gabriel Gazda
Juraj Golier
Miroslav Petrík
Martin Kučerík
Sekcia vodnej turistiky Martin Čajági Milan Gacík
Adam Bárány
Matúš Stoklasa
Vladimír Ligus
Ladislav Cechlár
Jozefína Koščíková
Igor Fajčík
Ľuboš Gottwald
Sekcia VhT Mikuláš Letavay Tomáš Goga
Ján Klučka
Ján Legát
Ján Lupták
Sekcia mládeže a TOB Mária Maxianová Ľubomír Calpaš
Anna Buchláková
Radoslav Kohut
Ladislav Kalasz
Sekcia značenia Ján Michalec Tomáš Balogh
Valér Gajdošík
Vladimír Chrapčiak
Miloslav Kubla
Ján Puncochář
Milan Stuchlý
Dušan Valúch
Karol Dzugas
Sekcia jazdeckej turistiky Michal Pekelský Martin Miňo
Sekcia histórie Miroslav Herchl Oľga Kaliská
František Žabka 
Pavol Jančovič
Jozef Chovanec
Ivan Bubelíny
Marián Petrinec
Ernest Rusnák

Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:

Auditorská správa

Výročná správa za rok 2021

23_VZ_KST_pokyny pre zabezpecenie.doc

23_VZ_KST_pokyny_priloha c. 1_hlasenie VZ R.doc

23_VZ_KST_pokyny_priloha č. 2 a 3_nominacne harky.xls

23_VZ_KST_pozvanka pre delegatov.doc

ROZPOCET_2021_vyhodnotenie_schvaleny VV.xls

ROZPOCET_2022_navrh_schvaleny VV.xls

Stanovy_navrh_z 4.11.2021 po rokovaní VV KST v 04_2022.docx

VP_2011_03_rokovací poriadok_navrh na schvalenie VZ 2022_AM.pdf

VP_2011_04_volebny poriadok_navrh na schvalenie VZ 2022_AK.doc

 

Návrhy na ocenenia:

O_ocenenia_2022_návrhy_sumár.xls

O_Bunta Ondrej_plaketa AL.pdf

O_Gábriš Vladimír_medaila MJ.pdf

O_Herchl Miroslav _ČČ_1.png

O_Herchl Miroslav _ČČ_2.png

O_Hos František_ČČ.pdf

O_Jahn_Ján_medaila MJ.pdf

O_Jeremiáš Vojtech_ČČ.pdf

O_Lupták Ján_medaila MJ_Liptov.pdf

O_Lupták Ján_medaila MJ_VhT.pdf

O_Racek Jindrich_medaila MJ_navrhovateľ KBT.pdf

O_Škutová Eva_medaila MJ.jpg

O_Škutová Eva_medaila MJ_aktivity.doc

O_Zapletal Ivan_medaila MJ.pdf

O_Zelenka Anton_plaketa AL.pdf

 

 

 

 


Podklady k Valnému zhromaždeniu v roku 2021:

22.VZ_KST_2021_zápisnica.pdf

22.VZ_KST_2021_uznesenie

Prezencka_22.VZ_2021_09_delegati.pdf

Prezencka_22.VZ_2021_09_ucastnici.pdf

Výročná_správa_kontrolóra_2020.pdf

Správa_o_kontrole_plnenia_uznesenia_z_21.VZ_KST.pdf

Výročná_správa_2020_na_VZ.pdf  

UMK_sprava_o_cinnosti_2021.docx

Zdravica_D.Kollar_KS.pdf 

Zdravica_Dr._Holko_ASPV.pdf

Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:

VZ_KST_2021_pozvánka.pdf

22.VZ_KST_2021_návrh_náhrad_za_stratu_času.docx

22.VZ_KST_2021_návrh_výšky_členského.doc

Audítorská_správa_2020.pdf

ROZPOČET_2020_vyhodnotenie_na_VZ.xls

ROZPOČET_2021_návrh_na_VZ.xls

Výročná_správa_2020_na_VZ.pdf

Návrhy na ocenenia:

O_Hasák_Anton_MJ_LvB.pdf

O_Hasák_Anton_MJ_LvB_prloha.doc

O_Hatok_Eduard_AL_ari.pdf

O_Kotora_Dušan_Jozef_AL_ari.pdf

O_Kuiš_Štefan_AL_Koice.pdf

O_Lupták_Pavel_AL_Liptov.pdf

O_Sitek_Pavol_AL_Liptov.pdf

O_Toman_Milan__Čadca.jpg

O_Zelenka_Anton_AL_Trenčín.pdf