Kontakt

Adresa ústredia

Klub slovenských turistov
Záborského 33
SK - 831 03 Bratislava

IČO: 00688312 DIČ: 2020898935 IČ DPH: SK 2020898935

Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., Vajnorská 100, 831 03 Bratislava, 0011484266/0900
IBAN: SK 46 0900 0000 0000 1148 4266 SWIFT: GIBASKBX

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-909/90-107-6

e-mail: ustredie@kst.sk

Mgr. František Šiller, predseda
tel.: +421 917 828 613 , e-mail: predseda@kst.sk

Peter Švec, B.S.B.A., generálny sekretár
tel.: +421 2 44 45 40 88. e-mail: svec@kst.sk

Marica Žáková, sekretariát
tel.: +421 910 448 008. e-mail: zakova@kst.sk

Ing. Ida Ovečková, organizačná pracovníčka
tel.: +421 2 44 45 11 21, e-mail: oveckova@kst.sk

Ing. Dušan Valúch, externista
tel.: +421 2 44 45 40 88, e-mail: ustredie@kst.sk

Zodpovední redaktori stránky

Ak máte akékoľvek pripomienky k obsahu jednotlivých článkov alebo nápady, námety alebo konkrétne články, pozvánky na podujatia alebo iné dôležité dokumenty na uverejnenie na našej internetovej stránke adresujte ich zodpovedným redaktorom.

Radoslav Kohut, propagacia@kst.sk - poverený riadením propagačnej komisie

Ing. Ida Ovečková, oveckova@kst.sk - organizačná pracovníčka KST