KT Vpred Zvolen

KT Vpred Zvolen

311004 - 311004

Sídlo: A. Hlinku 29, 96001 Zvolen

tzlnkova@zvolen.sk -

Kontaktná osoba

Július Dúbravský (Predseda)