Pomôžte nám postaviť pomník práce značkárov

Organizovaná turistika na Slovensku oslavuje 150. výročie

S blížiacim sa 150-tym výročím vzniku prvej turistickej organizácie na území dnešnej Slovenskej republiky a 150-tym výročím prvého vyznačkovaného turistického chodníka sa vedenie Klubu slovenských turistov rozhodlo objednať u akademického sochára Petra Mészároša pomník, ktorý by na Sitne pripomínal a vzdával hold verejnoprospešnej práci mnohých generácií dobrovoľných značkárov turistických chodníkov.

Veď vďaka mnohým generáciám značkárov máme dnes v SR sieť vyznačkovaných turistických chodníkov o celkovej dĺžke približne 15 000 km. V roku 2022 bolo značkovanie turistických trás zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Pomník v tvare jednoduchého, masívneho „menhiru“ z prírodného kameňa už existuje a čaká pred ateliérom majstra Mészároša v Slovenskom Grobe na prevoz a umiestnenie v teréne.

So súhlasom správy CHKO Sitno bude stáť pod vrcholom Sitna.

Pomôžte nám pokryť chýbajúce prostriedky na pomník

Klub slovenských turistov požiadal o dotáciu na projekt osadenia pomníka na počesť práce značkárov Ministerstvo obrany SR, prostredníctvom grantovej schémy MO SR, ktorá podporuje aj kultúrno-historické projekty súvisiace s vojenskou históriou.

A ono to naozaj súvisí, lebo po skončení I. svetovej vojny množstvo bývalých dôstojníkov vďaka skúsenostiam z terénu a znalostiam kartografie našlo uplatnenie pri budovaní nových turistických trás, pri zdokonaľovaní metodiky ich značkovania, pri tvorbe turistických máp, pri stavbe turistických chát a pod.

Dá sa povedať, že do nadšenia a živelnosti, ktoré v značkovaní dovtedy vládlo, vniesli armádni veteráni vojenský poriadok a systém, ktorý sa neskôr stal základom technickej normy. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Dotácia od MO SR však pokryje len cca 50 % celkových nákladov na zhotovenie pomníka, jeho prepravu na miesto, osadenie v teréne, úpravu okolia a slávnostné odhalenie.

Chýbajúce prostriedky na dokončenie projektu, čiže na to, aby sa už zhotovený pomník dostal na miesto určenia, sme sa rozhodli vyzbierať prostredníctvom tejto crowdfundingovej kampane. 

Kto stojí za touto iniciatívou?

Klub slovenských turistov je nástupníckou organizáciou nesúci odkaz priekopníkov turistiky – Uhorského karpatského spolku. Už 150 rokov.

Máme viac ako 22 000 členov, ktorí sú združení v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch. Tretinu členskej základne tvoria deti a mladí ľudia, ktorí sú organizovaní v takmer 30 turistických oddieloch mládeže (TOM). V odboroch a kluboch KST, orientovaných všestranne, alebo len na niektorý druh turistiky, sa vyvíja pestrá činnosť v pešej turistiky, lyžiarskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike i vysokohorskej turistike. 

Udržiavame celoslovenskú sieť značkovaných chodníkov. Záslužnú činnosť vykonávajú turisti – značkári KST, ktorí sa starajú o údržbu a obnovu vyše 13.000 km turistických značených trás.

Prevádzkujeme taktiež 5 tatranských chát, vychovávame inštruktorov a cvičiteľov pre turistiku s využitím rôznych nemotorových presunových prostriedkov (pešia, lyžiarska, vodná, vysokohorská, cyklistická a jazdecká turistika).

Aktívna turistika je súčasťou zdravého životného štýlu, vhodnou voľnočasovou náplňou pre každého, bez rozdielu veku.

Viac informácii nájdete na https://www.donio.sk/pomnik-znackarov-na-sitne


Fotogaléria