Systém vzdelávania v KST

Systém vzdelávania a kvalifikačný systém odporníkov v športe- INŠTRUKTOR ŠPORTU (TURISTIKY v jednotlivých presunoch)

Klub slovenských turistov prešiel v roku 2018 dvomi významnými míľnikmi v rámci vzdelávania. KST po snažení dosal štatút „Národnej športovej organizácie“ čím je oprávnený vzdelávať na národnej úrovni inštruktorské a ďalšie kvalifikácie v rámci jednotlivých typov presunu či príbuzných aktivít. Druhým míľnikom je vzhľadom na končiacu starú akreditáciu zmena systému vzdelávacej činnosti  tak, aby sme dodržiavali platnú legislatívu, ktorou je Zákon o športe (Zákon č. 354/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) a Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 
 

Kvalifikačný systém inštruktorského vzdelávania je rozdelený na tri kvalifikačné stupne:

  • 1. kvalifikačný stupeň (najnižšia kvalifikácia) - min. 60 hodín vzdelávania
  • 2. kvalifikačný stupeň- min. 100 hodín vzdelávania
  • 3. kvalifikačný stupeň (najvyššia kvalifikácia)- min. 150 hodín vzdelávania


Systém vzdelávania Inštruktorov turistiky - ako odborníkov v športe jednotlivých kvalifikačných stupňov a presunov sa pre to člení na:

  • všeobecnú časť vzdelávania- zabezpečujú na základe spolupráce špecializované vysoké školy
  • špeciálnu časť vzdelávania- zabezpečujú sekcie vysokohorskej, vodnej a lyžiarskej turistiky v rámci činnosti KST  V špecializácií Pešia turistika zabezpečuje vzdelávanie Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB a v prípade Inštruktora cykloturistiky Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava) 

Ako vnímať inštruktorskú kvalifikáciu?

Inštruktorskú kvalifikáciu získava človek, ktorý disponuje vhodnými odbornými vedomosťami a zručnosťami zo špecializovanej problematiky ktoré sú potrebné pre vykonávanie špecializovaných činností v prírodnom prostredí a rôzneho spôsobu presunu. 
Základnou legislatívnou podmienkou pre budúceho Inštruktora je ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.


Inštruktor turistickej kvalifikácie okrem toho disponuje základnými pedagogickými predpokladmi na základe ktorých je schopný byť autoritou a lídrom v kolektíve, má organizačné zručnosti a prirodzenú zodpovednosť. Preto je z pohľadu zákona definovaný ako „odborník v športe“.   Absolvovaním všeobecnej časti vzdelávania získava vedomosti o človeku ako sú anatómia človeka, fyziológia človeka, pedagogika a psychológia športu, biomechanika športu, teória a didaktika športu atď. (podľa  Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe). 

Inštruktor okrem výuky zručností by mal byť schopný viesť osvetovú činnosť z pohľadu podpory zdravia, zvyšovania telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti frekventanta odborného vzdelávania. "Nie len naučiť, ale aj viesť, usmerniť a poradiť."

Aj tu v rámci jednotlivých presunových sekcií v rámci KST dochádza k reštrukturalizácií v rámci systému vzdelávania.